Kåfjord kommune våpen BTI-veileder

Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Kommunepsykologen

Kommunepsykologen har som hovedoppgave å arbeide med psykisk helse hos barn og unge opp til 23 år og deres familier. Psykologen kan kontaktes direkte og en behøver ikke henvisning. Tilbudet er gratis.
Kommunepsykologens arbeidsområde
Kommunepsykologen har et individ- og folkehelserettet fokus. På individnivå kan en få helsehjelp dersom en opplever psykiske plager og vansker, er i ferd med å utvikle psykiske lidelser eller står i tunge livssituasjoner. En vil kunne bli tilbudt kartlegging, rådgivning og kortvarig behandling. Psykologen kan gi hjelp både individuelt, i familien eller sammen med andre viktige medspillere. I tilfelle alvorlige psykiske lidelser som er i behov for spesialisert behandling, vil kommunepsykologen kunne være behjelpelig med en henvisning til eksempelvis barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).
Folkehelserettet arbeid vil blant annet innebære kurs og undervisning og deltakelse i kommunens planarbeid.
Tverrfaglig samarbeid
Kommunepsykologen har et mål om å jobbe tverrfaglig. Dette vil blant annet innebære at det i situasjoner hvor det sees hensiktsmessig blir etterspurt samtykke om å etablere samarbeid med for eksempel fastlege, helsesykepleier, barnevern, skole og barnehage.
Lokalisering
Kommunepsykologen har sitt kontor i andre etasje på helsetunet i Birtavarre, i samme gang som helsestasjonen. Det er også etablerert kontortid på alle skolene i Kåfjord.
Taushetsplikt
Kommunepsykologen har taushetsplikt.
Kontaktinformasjon
Kommunepsykolog Sondre Henden kan kontaktes direkte på:
 • Telefon: 900 18 268
 • E-post: sondre.henden@kafjord.kommune.no
 • Postadresse: Kåfjord Helsetun, Bakkemo, 9147 Birtavarre
 • Besøksadresse: Kåfjord Helsetun, Bakkemo, 9147 Birtavarre

Helsestasjon for ungdom

På Helsestasjon for ungdom møter du helsepersonell som du kan snakka med om emne som opptek deg. Tilbodet er gratis for ungdom opp til 25 år. Det vil alltid vera jordmor/helsesøster og lege tilstades, i tillegg til psykolog eller psykisk helsearbeidar. HUSK: me har teieplikt!

Døme på emne som du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudproblem
 • Problem på skulen
 • Du kjenner deg trist og einsam
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Homofili
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjonen
 • Slanking og etevanskar
 • Psykiske vanskar
 • Vonde opplevingar, til dømes seksuelt misbruk, vald/sjukdom i familien

Helsestasjonen kan m.a. hjelpa deg med:

 • Reseptar og anna behandling for helseproblem
 • Tilvisingar til andre instansar i helsevesenet
 • Prevensjonsrettleiing og prevensjon
 • Testing med tanke på kjønnssjukdomar
 • Graviditetstest

Kontaktinfo Namn: Namn Namnesson Telefonnr.: 00 11 22 33 e-post: namn@domene.no Adresse: Vegen 55, 5555 Stad Kontortid: 10:00 – 16:00

Opningstid Kvar onsdag mellom 16.00 og 18.00  (NB! Stengt når skulane har fri) Stad: I kjellaren på Legesenteret på Svortland (inngang rundt hjørnet) Du treng ikkje tinge time for å nytte helsestasjon for ungdom. For ungdom under 25 år.

Barneverntjeneste

Barnevernet har som oppgave å sikre barn og unge trygge oppvekstsvilkår, og skal forsøke å kartlegge atferds-, emosjonelle og sosiale problemer så tidlig så mulig, samt sette inn nødvendige tiltak for å gi barn, unge og familier hensiktsmessige hjelp. Tjenesten samarbeider med andre offentlige instanser, som f.eks helsesøstertjenesten, barnehager, skoler, PPT, NAV og barne- og ungdomspsykiatri.

Ansvar og arbeid er regulert av Lov om barneverntjenester og består i hovedsak av følgende

 • Råd og veiledning til foreldre og barn som er i en vanskelig situasjon
 • Hjelpe- og støttetiltak i hjemmet
 • Ivareta barn som har behov for et omsorgstilbud utenfor hjemmet
 • Utrede/lage sosialrapport i forhold til adopsjonssøknad
 • Samarbeide med andre offentlige instanser for å ivareta barn og unges interesser.

Akuttberedskap utenom kontortid
Nord-Troms barnevernvakt er tilgjengelig mellom kl. 15.30 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet i helger og på helligdager. Kontakt barnevernvakta på telefonnummer 417 06 140

Henvendelser på dagtid:
Kåfjord barneverntjeneste: 77 71 92 60

Når bør jeg ta kontakt
Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

 • Vold eller vitne til vold
 • Seksuelle overgrep
 • Foreldre som ruser seg
 • Ungdom som ruser seg
 • Omsorgssvikt
 • Kjønnlemlestelse
 • Tvangsgifte

Når du tar kontakt blir følgende vurdert:

 • Om situasjonen kan avhjelpes av råd og veiledning
 • Om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til den kommunen barnet bor i
 • Om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes rasktBarnevernvakta er barneverntjenesten akuttberedskap. Primæroppgaven er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Alle tiltak barnevernvakta iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester.

Krisesenteret for Tromsø og omegn

Krisesenteret for Tromsø og omegn er et døgnåpent tilbud til kvinner, barn og menn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Krisesenteret for Tromsø og omegn tilbyr botilbud i akutte situasjoner, individuelle samtaler og veiledning. De samarbeider med det øvrige hjelpeapparatet.

Kontakt oss
Telefon: 77 61 10 60
E-post: krisesenteret@tromso.kommune.no

Postadresse
Krisesenteret for Tromsø og omegn
Postboks 860
9259 Tromsø

Krisesenteret for Troms og omegn, får sine driftsmidler fra Tromsø, Balsfjord, Skjervøy, Storfjord, Karlsøy, Lyngen, Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord kommune.