Nivå 0 Trinn 1

Definer bekymringen for et barn

Når du er bekymret for et barn må du prøve å sette ord på uroen du kjenner – før du tar saken videre. Dette er ikke alltid like lett, for signalene som har gjort deg bekymret kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.

I menyen til høyre finner du noen BTI-verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og definere bekymringen din, for eksempel «Signal på manglende trivsel» og «Skala for uro: foreldre». «Observasjonsskjema» bør brukes for å klargjøre din bekymring. Et utfylt observasjonsskjema er et godt grunnlag for videre trinn i veilederen.

NB: Tror du allerede nå at bekymringen din kan være knyttet til elevens fysiske og psykiske skolemiljø (§9a-sak), husk fristen på en uke for innkalling av foresatte til samtale.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 2

Del bekymringen med lederen din

Del bekymringen din med nærmeste leder ved første anledning. Dersom saken skal tas videre må dere avgjøre hvem som tar kontakt med foresatte.

Bruk gjerne utfylt observasjonsskjema som utgangspunkt for å legge frem bekymringen på en oversiktlig måte for din leder.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 3

Del bekymringen med foresatte/barnet

Inviter til «den nødvendige samtalen» med foresatte/barnet.

  • Gjelder det en elevs fysiske og psykiske skolemiljø (9a-sak), senest innen 1 uke (vær obs på aktivitetsplikt § 9 A-4)
  • Om det ikke er en 9a-sak; innen 4 uker etter at bekymringen har oppstått

Til dette møtet benytter du veiledningen du finner i «Forberedelse og gjennomføring av den nødvendige samtalen». Bruk gjerne utfylt observasjonsskjema som utgangspunkt for å legge frem bekymringen på en oversiktlig måte. Om du ønsker å øve på å snakke med barn på en trygg måte anbefales verktøyet «snakke med barn» under tilhørende verktøy.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 4

Grunn til videre oppfølging?

I den nødvendige samtalen blir det drøftet med foresatte/barnet om det er grunn til videre oppfølging. Dersom det er behov for å sette i gang tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen. Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken.

Dersom bekymringen vurderes for komplisert eller alvorlig til å kun iverksette tiltak innenfor egen tjeneste, gå til nivå 2 i veilederen. Om du er usikker kan du oppsøke veiledning fra aktuelle tjenester, gjerne i samråd med leder. Husk å innhente samtykke til informasjon. Avgjør hvem som skal være ansvarlig for det videre arbeidet (stafettholder).

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 5

Avslutt saken

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, lukker dere saken. Takk de involverte for godt samarbeid. Minn foresatte/barnet/ungdommen om at de er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vansker på et senere tidspunkt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 1

Samtykke til stafettlogg

I situasjoner der barn og unge trenger hjelp i en fase i livet benytter kommunen en elektronisk logg som sikrer dokumentasjon, samarbeid, framdrift og gode overganger i dette hjelpearbeidet. Informer om, og få signert et samtykke til oppretting av logg.

Opprett logg – trykk her.

NB! Også på nivå 1 er det fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester/avdelinger uten at det blir opprettet et tverrsektorielt samarbeid. Husk da å få samtykke til informasjon fra foresatte/barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 2

Skap felles forståelse

Inviter og gjennomfør møte med foresatte/barnet og egen tjeneste, der dere sammen definerer problemstillingen og blir enige om konkrete mål og tiltak. Før mål og tiltak inn i stafettloggen. Her kan man gjerne bruke utfylt observasjonsskjema som utgangspunkt*.

Avtal tiltak i både hjem og aktuell tjeneste.

Avklar her hvem som har ansvar for å informere barnet/ungdommen, hvordan en informerer, og hvordan vedkommende gis mulighet til å uttale seg.

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

* I noen tilfeller vil det også være aktuelt å diskutere om man skal gjennomføre en ny runde med observasjon, for eksempel ved usikkerhet rundt veien videre eller om det som er observert faktisk stemmer eller har endret seg.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 3

Iverksett tiltak

Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen til dokumentasjon av tiltakene.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring. Samtalen dokumenteres. Bruk gjerne notatfunksjon i stafettloggen.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 4

Evalueringsmøte - drøftingsdel

Gjennomfør evalueringsmøte.

Den som ble utpekt som ansvarlig for dialog med barnet/ungdommen i trinn 3 presenterer sin opplevelse av barnets situasjon. Barnet/ungdommen kan også selv redegjøre for sin situasjon om det er ønskelig.

Ta frem utfylt observasjonsskjema og andre aktuelle dokumenter for å lettere se om det har skjedd endringer siden oppstart eller ikke.

Alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg. Gå til trinn 5 for å gjøre beslutning om veien videre.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om veien videre

På bakgrunn av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
Eller
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
Gå tilbake til Nivå 1 – trinn 3.

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats.
– Bestem aktuelle samarbeidspartnere og inviter disse til møte på nivå 2 innen to uker. (Om saken blir løftet videre opp på nivå 2, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.)

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 1

Nettverksmøte – oppstart

Gjennomfør nettverksmøte for foresatte/barnet og tjenester som skal bidra med tiltak på nivå to. Presenter saken. Avgjør hvem som skal være stafettholder videre, med ansvar for møteledelse, referat og oppdatering av stafettloggen.

Nettverksmøte: To eller flere tjenester/instanser koordinerer innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsetninger og er kjent med hverandres innsats.

Bruk møtemalen dere finner i «Forberedelse og gjennomføring av møter».

NB: Stafettholder vurderer hva som er mest hensiktsmessig for samhandlingen og kommunikasjonen i møtet: Å føre fortløpende referat underveis i møtet – eller å skrive referatet mot slutten/i etterkant av møtet.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 2

Nettverksmøte – planlegg tiltak

Når saken er presentert for nettverket, er neste punkt på agendaen å planlegge aktuelle tiltak. Skriv tiltakene som skal gjennomføres inn i stafettloggen – få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak.

Til slutt i nettverksmøtet avtaler dere tidspunkt for evalueringsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 3

Iverksett tiltak

Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen til dokumentasjon.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring. Bruk gjerne notatfunksjonen i stafettloggen for å dokumentere fra samtalen.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 4

Evalueringsmøte - drøftingsdel

Gjennomfør evalueringsmøtet, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg.

Den som ble utpekt som ansvarlig for dialog med barnet/ungdommen i trinn 3, presenterer barnets uttalelser om egen situasjon. Barnet/ungdommen kan også selv redegjøre for sin situasjon om det er ønskelig.

Ta frem utfylt observasjonsskjema og andre aktuelle dokumenter for å lettere se om det har skjedd endringer siden oppstart eller ikke.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges. Gå til trinn 5 for å gjøre beslutning om veien videre.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om vegen videre

På bakgrunn av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
Eller
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
Gå tilbake til Nivå 2 – trinn 2

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats.
– Bestem aktuelle samarbeidspartnere, lag henvisning/melding til disse, og kall dem inn til møte på nivå 3. Stafettholder kvalitetssikrer korrekt henvisning/melding. (Om saken blir løftet videre opp på nivå 3, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.)

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 1

Første møte med aktuell instans

Stafettholder og foresatte/barnet presenterer problemstillingen for henvist tjeneste. Avgjør hvem som skal være stafettholder i det videre arbeidet.

Stafettholder sørger for at aktuelle instanser får tilgang til stafettloggen. Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat. Avklar hvem som kaller inn til nytt nettverksmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 2

Planlegg tiltak

Aktuell instans legger fram plan for utredning/undersøkelse/tiltak i samarbeid med foresatte/barn og andre aktuelle instanser.

Avtal tid og inviter til nytt møte/evalueringsmøte

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 3

Iverksett koordinerte tiltak

Avtalte utredninger/undersøkelser/tiltak blir iverksatt og gjennomført på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen til dokumentasjon av tiltakene.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring. Bruk gjerne notatfunksjonen i stafettloggen for å dokumentere fra samtalen.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 4

Evalueringsmøte - drøftingsdel

Evaluer om barnets situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene.

Den som ble utpekt som ansvarlig for dialog med barnet/ungdommen i trinn 3 presenterer sin opplevelse av barnets situasjon. Barnet/ungdommen kan også selv redegjøre for sin situasjon om det er ønskelig.

Ta frem utfylt observasjonsskjema og andre aktuelle dokumenter for å lettere se om det har skjedd endringer siden oppstart eller ikke.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges. Gå til trinn 5 for å gjøre beslutning om veien videre.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om videre koordinert innsats

Gjennomfør evalueringsmøte i nettverket.

Det finnes to mulige utfall:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt loggen.

2. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt.
– Iverksett tiltak på nivå 1, nivå 2 eller nivå 3.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy